Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są udostępnione nam przez Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych jest Street Art Skrzypczak Izabela, ul. Włodzicka 32, 04-774 Warszawa (dalej: „Street Art”). Dane osobowe zbierane przez Street Art przetwarzane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – czyli tzw. RODO.

 

Street Art zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

 

 

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

 

W ramach swojej działalności Street Art zbiera i przetwarza dane osobowe m.in.: w celu marketingu usług Street Art, w celu informowania o nowej ofercie produktowej oraz o działalności Street Art np. w ramach newesletter’a, a także w celu:

  • świadczenia przez Street Art usług na rzecz klientów,

  • jak również współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Street Art, oraz

  • w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Street Art.

Street Art przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres, adres e-mail oraz/lub inne dane osobowe przekazane przez Państwa.W przypadku danych uzyskiwanych przez Street Art w ramach prac świadczonych dla swoich klientów lub ich pracowników Street Art przetwarza dane osobowe także inne, niż wskazane powyżej, jeśli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów prawa, a także jeśli ich podanie jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.

 

 

Państwa prawa

 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o produktach i działalności Street Art lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących klientów Street Art uregulowane jest w umowach z tymi klientami. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest od otrzymania od Państwa uprzedniej zgody. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Street Art przetwarzał Państwa dane osobowe w celu marketingowym mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu na zasadach określonych w Ustawie. Niezależnie od powyższego w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

 

 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Street Art oraz zdalnie, w miejscach wykonywania zadań przez pracowników Street Art Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do innych krajów, a w szczególności nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza EOG, Street Art zastosuje wymagane przez Ustawę instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

 

Street Art w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz podmiotami współwykonującymi prace na rzecz faktycznych bądź potencjalnych klientów może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z Ustawą, przepisami wykonawczymi i instrukcjami Street Art.

 

 

Dostęp do informacji

 

Jeżeli będą chcieli Państwo uzyskać informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o przekazanie takiej prośby na adres siedziby Street Art lub na adres e-mail: izabelaskrzypczak@streetart.media.pl

 

 

Prawo do skargi

 

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy Państwo uznacie, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy RODO.

 

 

Zmiany Polityki Prywatności

 

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do polityki prywatności w przyszłości, będą publikowane na tej stronie i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). Prosimy o regularne sprawdzanie naszej strony w celu sprawdzenia aktualizacji naszej polityki prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

Polityka prywatności